Privacy beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw privacy.
Graag geven wij u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KidsCentral houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid.

– verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze informatie nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van deze persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

KidsCentral heeft een Privacy Beleid en heeft instructies opgesteld rondom het vertrouwelijk omgaan van persoonsgegevens. Ons Privacy Beleid is van toepassing op al onze diensten.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

KidsCentral is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Gastouderbureau KidsCentral
Steenovenweg 11
3417XR Montfoort
0348-433025

Overige gegevens:
E: info@kidscentral.nl
T: 0348-433025

Privacy Beleid

Gastouderbureau KidsCentral hecht veel waarde aan de bescherming van uw

persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Gastouderbureau KidsCentral houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit

Privacy Beleid;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gastouderbureau KidsCentral zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten/ouders/kinderen of leveranciers worden door Gastouderbureau KidsCentral verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht/overeenkomst
– Het uitvoering geven aan de opvang;
– Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen overeenkomst/contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau KidsCentral de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– BSN-nummer.
– IBAN rekeningnummer
– Gezondheidsgegevens (kinderen)
– Beroep

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau KidsCentral opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens voor de Nieuwsbrief/digitale communicatie

Persoonsgegevens voor het verzenden van de Nieuwsbrief worden door Gastouderbureau KidsCentral verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau KidsCentral opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

3. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Gastouderbureau KidsCentral verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst/Overeenkomst van Opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst/Overeenkomst van Opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau KidsCentral de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Huwelijkse staat;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– IBAN rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau KidsCentral opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de urenregistratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij denken hierbij aan gemeente, GGD en Veilig Thuis.

5. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Gastouderbureau KidsCentral bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Gastouderbureau KidsCentral van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van Ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Gastouderbureau KidsCentral
Steenovenweg 11
3417XR Montoort

0348-433025
info@kidscentral.nl
www.kidscentral.nl