Eisen aan de Gastouder

Algemeen

 • Minimumleeftijd:18 jaar
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang
 • Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen
 • Beschikken over een diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma dat kwalificeert voor het beroep van gastouder
 • In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen
 • Openstaan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen
 • In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met gastkinderen en eigen kinderen bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de vraagouders als met het gastouderbureau
 • Bereid zijn zich te houden aan de regels van het gastouderbureau met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van gastkinderen in combinatie met de eigen kinderen (voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen). Onze gastouders vangen doorgaans maximaal 6 kinderen op inclusief eigen kinderen van 10 jaar of jonger. KidsCentral ziet toe op naleving van deze norm door controle hierop tijdens de frequente huisbezoeken van onze consulents
 • Discreet omgaan met vertrouwelijke informative
 • Het waarborgen van privacy
 • Correct taalgebruik

Pedagogische kwaliteit (pedagogisch kader)

 • Ervaring met of kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen
 • Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind
 • In staat zijn tot het bieden van warmte en geborgenheid aan de gastkinderen
 • In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn/haar ontwikkeling
 • Bereidheid om het kind op te voeden tot een multiculturele levenshouding
 • Bewust hanteren van straffen/belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en/of lichamelijk geweld

Omgevingsfactoren

 • Zorg voor een hygiënische, veilige en kindvriendelijke woning en buitenruimte (De woning van een gastouder wordt ook beoordeeld op veiligheid en hygiëne met onze Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid. Dit gebeurt jaarlijks)
 • Zorg voor veilig vervoer in auto en op fiets
 • Voldoende ruimte binnen en buiten om te spelen, te eten en te slapen
 • Rookverbod

Houding van de gastouder ten opzichte van de vraagouders

 • Openstaan voor en respecteren van mogelijke andere ideeën en levenswijze van de vraagouders
 • Zich kunnen inleven in de situatie van de vraagouders
 • Bereid zijn samen te werken met de vraagouders
 • In staat zijn eventuele problemen bespreekbaar te maken
 • In staat zijn tot het maken en het naleven van concrete en duidelijke afspraken met de vraagouders, deze afspraken zonodig bij te stellen en eventuele verschillen in opvattingen bespreekbaar te maken
 • Een positieve houding ten opzichte van de keuze van werkende en/of studerende ouders om de opvoeding van hun kinderen met anderen te delen

Houding ten opzichte van gastouderopvang en het gastouderbureau

 • Een positieve houding, ook van eventuele overige gezinsleden, ten opzichte van gastouderopvang
 • Bereidheid tot samenwerken met het gastouderbureau
 • Bereidheid tot accepteren van begeleiding of ondersteuning door het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het volgen van deskundigheidstraining (Onze gastouders krijgen via ons bureau cursussen aangeboden, meestal in de vorm van trainingen. Voorbeelden van trainingen zijn: herhaling kinder EHBO, Meldcode kindermishandeling, Kiki (VVE), Pedagogisch Kader etc. Zo blijft de gastouder professional!)
 • Bereidheid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de opvang en de gemaakte koppelingsafspraken
 • Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden van zichzelf en van haar huisgenoten die 18 jaar en ouder zijn indien de opvang plaats heeft bij de gastouder thuis.

Motivatie

 • Plezier hebben in het omgaan met kinderen
 • Een positieve keuze voor het gastkind.
 • Het belang zien van het verwerven van een eigen inkomen en/of economische zelfstandigheid